Litteratur:

Du kan downloade artiklerne gratis - eller du kan betale, hvad du synes de er værd for dig - og dermed støtte mit skrivearbejde. Vejledende pris er 80 kr per artikel og lavere stykpris, hvis du betaler for flere artikler. Indbetaling sker på en af følgende konti :
Dansk konto: Salling Bank 7790 1021582
Norsk konto: Fokus Bank: Reg. nr 4468, Kontonr 97600801582
Svensk konto: Bankgiro: 5368-657

NY ARTIKEL januar 2021:
Ny artikel er lige blevet udgivet i det britiske fagtidsskrift Body, Movement and Dance in Psychotherapy med titlen: "Sitting on the edge of an abyss together. A methodology for working with hypo-arousal as part of trauma therapy".Klik her og du kan købe artiklen https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17432979.2021.1876768 her - eller du kan downloade The accepted manuscript version her.

3 artikler gratis:
3 artikler udgivet i Body, Movement and Dance in Psychotherapy kan nu downloades gratis - en gave fra tidsskriftet: https://www.tandfonline.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorRaw=Brantbjerg,%20Merete%20Holm
Artiklerne er udgivet i 2015, 2018 og 2020 og titlerne er:
Integrating polarities through regulation of hypo- and hyper-responses to stress - An experiential keynote.
From autonomic reactivity to empathic resonance in psychotherapy. Mutual regulation of post-traumatic stress (PTS) - What does that take in the role as psychotherapist?
Widening the map of hypo-states: A methodology to modify muscular hypo-response and support regulation of autonomic nervous system arousal.

Ny artikel 2020:
Marianne Bentzen og jeg har skrevet en artikel med titlen: "Krop og sexualitet" - som er udgivet i Tidsskrift for Psykoterapi nr.1 2020. Artiklen handler om grænser mellem psykoterapi, kropspsykoterapi og tantrabehandling - et tema, vi begge har været optaget af i mange år. Du kan downloade artiklen her: Krop og sexualitet

Ny artikel 2019:
En ny artikel skrevet af Merete Holm Brantbjerg er blevet udgivet 6/12 2019 af Taylor & Francis i et peerreviewed tidsskrift: "Body, movement and dance in psychotherapy". Artiklen hedder: "Widening the map of hypostates: A methodology to modify muscular hyporesponse and support regulation of autonomic nervous system arousal" - og den præsenterer essensen af mit mangeårige arbejde med at inkludere og forstå hyporespons som del af traumeterapeutiske processer.
Følgende link bringer dig til Taylor & Francis Online hvor du kan købe artiklen: http://www.tandfonline.com/10.1080/17432979.2019.1699604
Du kan også downloade The Accepted Manuscript af artiklen her gratis.

Merete Holm Brantbjerg: "From Autonomic Reactivity to Empathic Resonance in Psychotherapy" - publiceret i en engelsk peerreviewed journal: Body, Dance and Movement in Psychotherapy", spring 2018. Artiklen er en ny udgave af den danske artikel "Fra automatisk reaktivitet til empatisk resonans". Den nye engelske udgave er tilpasset de krav der stilles i en peer review proces i forhold til teori, referencer osv. Klik på dette link: http://www.tandfonline.com/eprint/GVkNqhCUYVKtTRQWarvw/full og du kommer til artiklen.

Merete Holm Brantbjerg: "Having a map matters". Udgivet i International Journal of Bodypsychotherapy, fall 2017. Anmeldelse af model i Babette Rothschilds bog: "The Body Remembers Volume 2. Revolutionizing Trauma Treatment".

Artikler - efterår 2014 -2016:
Merete Holm Brantbjerg: Finding our Member Role through Centering: What works? Udgivet i tidsskriftet Systems-Centered News, Volume 24, Number 1, Summer 2016

Merete Holm Brantbjerg: Exploring One-up and One-down Roles through Body Awareness. Udgivet i tidsskriftet Systems-Centered News, Volume 23, Number 1, Spring 2015.

Merete Holm Brantbjerg: Om overlevelsesreaktioner. Undervisningsmateriale til efteruddannelsen i traumeterapi. Artiklen gennemgår den liste over overlevelsesreaktioner, som Kolbjørn Vårdal og jeg anvender på efteruddannelsen nu - og refererer til vores inspirationskilder.

Merete Holm Brantbjerg: "Fra automatisk reaktivitet til empatisk resonans". Udgivet i Tidsskrift for Psykoterapi nr 3 2014 - Dansk Psykoterapeutforenings blad.

Merete Holm Brantbjerg: Differentiating low energy-states related to stress.- er udgivet i Courtenay Young (ed.): Body in Relationship. EABP-ISC Lisbon Congress Book. Artiklen formidler indholdet i den workshop, jeg holdt på EABP-konferencen i september 2014.

Merete Holm Brantbjerg: "Polarizing or integrating polarities". Artiklen beskriver begreberne og processen bag en oplevelsesorienteret præsentation på EABP-konferencen i Cambridge i september 2012. Video af præsentationen kan ses på forsiden af hjemmesiden. Artiklen er udgivet en en kortere version i "Body, Movement and Dance in Psychotherapy" - et britisk peer-reviewed fagblad med følgende titel: "Integrating polarities through regulation of hypo- and hyper-responses to stress – An experiential keynote”. Den kan købes på følgende link: http://www.tandfonline.com.

Følgende 4 artikler skrevet fra 2006 - 2009, anvendes som kursusmateriale på mine kurser og efteruddannelser. De beskriver tilsammen den grundlæggende metodeudvikling i Ressourceorienteret færdighedstræning..

Merete Holm Brantbjerg & Sally Stepath: “The body as container of instincts , emotions and feelings” 2007
Artiklen præsenterer instinkter, emotioner og følelser som 3 niveauer i menneskers emotionelle respons. Fokus ligger på at formidle kropslige og kognitive færdigheder, som kan støtte mestring af de 3 niveauer. Modellen er blevet videreudviklet siden artiklen blev skrevet tilbage i 2006. Du kan downloade den ny version af modellen og relatere til den, når du læser artiklen. De principper, som er beskrevet i artiklen er meningsfulde også for den udvidede version af modellen.

Merete Holm Brantbjerg: "Ressourceorienteret færdighedstræning som psykoterapeutisk metode” 2007.
Principperne bag ROF bliver beskrevet - og relateret til psykoterapeutisk arbejde med både personlighedsudvikling og traumeheling.

Merete Holm Brantbjerg: “Relationsaspektet af ressourceorienteret færdighedstræning som psykoterapeutisk metode” 2008
Denne artikel fokuserer på ROF som en relationel metode. Hvad er det som udvirker, at psykomotorisk færdighedstræning kan fungere som en psykoterapeutisk metode med en signifikant effekt - og hvilken rolle spiller relationen mellem underviser/terapeut og deltager/klient i dette?

Merete Holm Brantbjerg: "Hyporespons - den skjulte udfordring i mestring af stress" 2009
Den sidste artikel fra 2009 adresserer de muligheder, der åbnes, ved at forholde sig til hyporespons i muskulaturen, når man beskæftiger sig med stress. Opgivelse af impulser, følelser og nærvær rummer en helt anden udfordring end opspændthed - og denne del af os har brug for en anden tilnærmning. Denne artikel er også publiceret i International Body Psychotherapy Journal Volume Eleven, Number 2, fall/winter 2012. Du kan downloade bladet på http://www.eabp.org/ibpj-subscribe.php

Anmeldelse af de 4 artikler i Danske afspændingspædagogers blad DAP, februar 2009.

Andre artikler:

I Psykoterapeutforeningens blad har følgende artikel af Merete Holm Brantbjerg været publiceret i oktober 2009: "Når terapeuten tændes. Seksuelle følelser i terapirummet". Artiklen kan downloades gratis her. Artiklen rummer eksempler på, hvordan konkret kropslig færdighedstræning kan anvendes som støtte til at mestre og rumme seksuel lystfølelse i kontaktfeltet mellem terapeut og klient.

Merete Holm Brantbjerg: "Musklernes Intelligens - en introduktion" 2005 - er en 5-sides artikel, som introducerer begreberne:
- psykologisk muskelfunktion - forståelsen af, hvordan bestemte muskler er knyttet sammen med bestemte følelsesmæssige og sociale handlefærdigheder
- hypo- og hyperrespons (under- og overspændthed) i musklerne
- ressourceorienteret færdighedstræning
Artiklen findes i en dansk og en svensk udgave.

Merete Holm Brantbjerg: ”Tag vare på dig selv som behandler og/eller underviser”, rev.udgave 2004.
Artiklen præsenterer kropssansning, centrering, grounding og afgrænsning som redskaber i forhold til at tage vare på sig selv i en hjælperrolle. Artiklen udgør starten på mit skrivearbejde.

Ældre boghæfter til salg:

"Merete Holm Brantbjerg & Lennart Ollars: Musklernes Intelligens. Om 11 Bodynamic Jeg-funktioner" , Forlaget Kreatik, 2006.
Bogen formidler detaljekundskab om sammenhængen mellem specifikke muskler og specifikke psykosociale færdigheder. En kundskab som udgør en væsentlig del af kernen i Bodynamic Analyse - og som er systematiseret i 11 Jeg-funktioner: Tilknytning, Holdning, Centrering, Afgrænsning, Virkelighedsopfattelse, Balance, Kognitive færdigheder, Energiopbygning, Personlig fremtræden, Kontaktfærdigheder og Kønsfærdigheder.

Merete Holm Brantbjerg, Ditte Marcher og Marianne Kristiansen:
Ressourcer i chokmestring - vejen til et ressourceorienteret perspektiv på chok.
Forlaget Kreatik, 2004.
Bogen er oversat til engelsk med titlen: "Resources in coping with shock. A pathway to a resource-oriented perspective on shock trauma." Forlaget Kreatik, 2006.
Bogen beskriver den nyudvikling , der skete af Bodynamic Choktraumeterapi fra 1999 - 2003.

Boghæfterne kan købes elektronisk for 150 kr per stk: Skriv til moaiku@brantbjerg.dk