Kurser og efteruddannelse i Relationel Traumeterapi

Udbuddet af kurser og træninger er i fortsat forandring:

Relationel traumeterapi kombinerer psykomotorisk færdighedstræning og system-orienteret gruppeproces - med det formål at bygge et færdighedsniveau individuelt og gruppemæssigt, som muliggør at tilstande, der har været holdt i isolation og dissociation kan komme i bevægelse og blive reguleret i et menneskeligt fællesskab.
Metoden kan anvendes både i arbejdet med personlighedsudvikling og med heling af stress- og traumemønstre.

Den psykomotoriske færdighedstræning ROF er blevet finpudset gennem mange års arbejde med undervisning, supervision og individuel terapi. Den støtter nærvær, kontaktevne, handlekraft og evne til selvregulering af arousaltilstande og emotioner.
Fokus på individuel dosering og indre autoritet gør færdighedstræningen præcist anvendelig i forhold til forskelligartede erfaringsmønstre - præget af enten lavt eller højt energiniveau - opgivelse eller kontrol. (Hypo- eller hyper-respons i muskulaturen og hypo- eller hyperarousal i nervesystemet). Færdighedstræningen er her- og nu orienteret. Den baserer sig på den erfaring, at forandring af låste mønstre sker i nu'et.

Den relationelle og system-orienterede indgang lægger vægt på træning i kropslig og emotionel resonans som støtte til opbygning af at gruppefelt, hvor tilstande kan reguleres i gensidighed. "Gensidig arousalregulering" betyder at man som hjælpesøgende og hjælpegivende begge er "med i båden" - begge parter deltager i sansning og regulering af de arousaltilstande og emotioner, som er vakt. Denne holdning til hjælperrollen er central i Relationel psykoterapi. Konkret inspiration metodemæssigt hentes fra SCT, Systems Centered Therapy og metoden "Functional subgrouping".
At hele traumer er et fælles projekt - tilstande som har været holdt i dissociation kan komme i bevægelse, hvis et relationelt felt i fællesskab har kapacitet til at mærke, navngive og regulere tilstandene.

De 2 indgange - psykomotorisk færdighedstræning, der støtter selvregulering og gensidig resonans og regulering i en gruppe eller en dyade - støtter tilsammen at nye erfaringsmønstre i nærvær og i kontakt kan opstå - og at der dermed åbnes nye neurale netværk i hjernen. Mestring - indre autoritet - møde - her- og nu - gensidig regulering er kerneord.

Du kan læse om ROF i artiklerne: Merete Holm Brantbjerg: “Ressourceorienteret færdighedstræning som psykoterapeutisk metode” og "Relationsaspektet af ressourceorienteret færdighedstræning". Og du kan få et indtryk af arbejdet med gensidig arousalregulering og systemisk fokus i forhold til en gruppe i artiklerne: "Polarizing or integrating differences" og "Fra automatisk reaktivitet til empatisk resonans". Klik på Litteratur. og du får adgang til disse og andre artikler til download. Eller du kan klikke på "Hvad er ROF?" for at læse om Ressourceorienteret færdighedstræning - den psykomotoriske del af metoden.

Mit fokus ligger på at videreudvikle metoder og teori i forhold til arbejde med stress og traumer - og på at udbyde efteruddannelse i Relationel traumeterapi. De nyeste kursustitler er: Traumer og tilknytning, Mestring af vrede og afsky, Introduktion til Relationel Traumeterapi.
Længerevarende efteruddannelse i udviklingspsykologi er ikke del af mit udbud. Jeg har istedet valgt at udvikle kurser, hvor jeg anvender min viden om personlighedsudviklings-temaer i relation til traumer "Traumer og tilknytning", "Skjulte livsvalg - teenagefasen i psykoterapeutisk proces" og “Traumer og identitet”. På videregående niveau udbyder jeg et 3-dages kursus om Pyskomotorik, som formidler en koncentreret udgave af psykomotorisk personlighedsudvikling.

Niveauer i udbuddet af kurser og efteruddannelse.

Grundniveau - Alle kan deltage - motivation kan være både faglig og personlig - i forskellige blandinger.

2,5- eller 3-dages kurser - som fokuserer på specifikke temaer.

Aktuelle kursustitler er: "Intro til Relationel Traumeterapi", "Tilknytning og traumer", "Mestring af vrede og afsky", "Indre og ydre grænser", "Skjulte livsvalg", "Identitet og traumer" o.s.v.

”Gamle” kursustitler vil blive udbudt i opdaterede versioner, suppleret med nye - som hidtil.

Disse korte kurser giver en smagsprøve på arbejdsformen - og en uddybning af specifikke temaer. De udbydes på dansk/skandinavisk i Oslo, Stockholm og København.

4-dages fordybelseskurser:
Opbygningen til Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi er forandret - så nedenstående 4-dages kursus erstattes nu af 2,5 eller 3-dages kurset: Relationel Traumeterapi - introduktion til en psykomotorisk og systemisk metode

Traumer og personlighed - en krops- og ressourceorienteret vej til heling (tidligere kaldt Musklernes intelligens) præsenterer Ressourceorienteret færdighedstræning som psykoterapeutisk og pædagogisk metode. Det har indtil 2014 udgjort et grundkursus i det samlede udbud. Det er endnu ikke besluttet om kurset annonceres igen.

Kurset giver en indføring i ressourceorienteret færdighedstræning som metode - både i forhold til psykomotorisk personlighedsudvikling og i forhold til stress og traumer.
Fokus ligger på mestring af integritet, kontakt og handlefærdigheder - i vekslende intensitetsniveau, gående fra mestring i personligheden til mestring i højt stress.
Intentionen er, at deltagerne dels får et personligt udbytte af arbejdsformen - og dels får en kognitiv forståelse af principperne bag metoden.

Kurset kan med udbytte tages flere gange. Der er plads og tid til en dybtgående psykoterapeutisk udviklingsproces - både for deltagerne individuelt og i gruppen. Implicitte ressourcer og mønstre vækkes gennem intensiv træning af psykomotoriske færdigheder - og gennem gensidig regulering i gruppen.
Kurset udgør et startkursus i forhold til videregående træning i Traumeterapi - eller det kan tages som et separat kursus.
4-dages kurset har relevans for alle faggrupper, hvor kontakt indgår som et væsentligt element i arbejdssituationen.

Skjulte livsvalg - fokus på teenagefasen i psykoterapeutisk proces
Erfaring viser, at et stort helingspotentiale åbnes, når teenagefasen sættes i fokus.
Centrale temaer på kurset vil være:
- Identitetsdannelse i teenagefasen og resten af livet - faser og færdigheder - ressourcer og begrænsninger.
- Orientering i virkeligheden - hvordan orienterede jeg mig dengang - hvordan løste jeg dilemmaerne mellem mine indre landkort og den faktuelle ydre virkelighed - og hvordan løser jeg dem i dag? Og har jeg lyst til at se på det?
- Integration af polariteter. Typiske polariteter kan være: Pligt og lyst, kaos og orden, kontrol og flow, rumning og udløsning, oprør og tilpasning.
- Hvilke låste og funktionelle roller udviklede vi i teenagealderen - og er nogen af dem stadig aktive i vores liv?
- Kønsmodning og seksuel identitet

4-dages kursus om Psykomotorik - nærvær og resonans
Det anbefales, at man har deltaget på et af de andre kurser før deltagelse på dette. Kurset giver mulighed for at fordybe sig i psykomotorisk personlighedsudvikling. Hvad kan motorik fra forskellige udviklingsfaser give os som voksne mennesker? Hvilke ressourcer kan vi hente i at bevæge os liggende, siddende, stående - og stående på forskellige måder inspireret af den psykomotoriske udviklings detaljerigdom? Hvilke ressourcer og hvilke begrænsninger bliver vakt i os, når vi kontakter motorik fra forskellige udviklingsfaser - og hvordan integrerer vi disse i vores viden om os selv?
Kurset er relevant både i forhold til personlig fordybelse - og faglig læring. Det anbefales som supplement til Efteruddannelse i Relationel traumeterapi.

Videregående niveau - forudsætter forudgående deltagelse på min. 1 af de kortere kurser på grundniveau. Deltagelse på efteruddannelsen i Traumeterapi forudsætter en faglig rolle, indlæringen kan integreres i.

Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi 1 - En psykomotorisk og system-orienteret metode

Formatet er i 2019 på 15 dage eksternat fordelt på 3 delkurser á 5 dage. Dette forløb er det sidste trin 1 der udbydes.

Fokus ligger på 4 aspekter:
Selvregulering gennem kropsligt nærvær
Gensidig arousal- og emotionsregulering - med fokus på både hyper- og hypo-arousal.
Bevidstgørelse, normalisering og værdsættelse af traumemønstre, overlevelsesreaktioner og arousal-tilstande som de er.
Etablering af en relation til traumatiske begivenheder.
Målet er at tilstande, der har været holdt i dissociation og isolation kan komme i bevægelse gennem gensidig regulering. Der formidles konkrete metoder og teoretisk forståelse i forhold til brobygning mellem personligheden og tilstande præget af høj arousal (hyper- og hypoarousal) - knyttet til traumer og højt stress.
Næste start er i februar 2018 og februar 2019. Kurserne foregår i København.

Videregående niveau 2 og 3 - kræver forudgående deltagelse på Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi 1.

Fortløbende efteruddannelses-integrations-grupper
Efter deltagelse i Relationel Traumeterapi 1 kan man være med i en gruppe - i Stockholm, Göteborg eller København. Grupperne giver mulighed for en fortsat læringsproces personligt og fagligt og en fortsat tilknytning til den form for individuelle og gensidige proces, der er igangsat på efteruddannelsen. Fokus ligger på udforskning af sammenvævningen mellem traumer og mønstre i personligheden, træning i individuel og gensidig arousalregulering som støtte i mestring af relationelle udfordringer i jobb med traume-relaterte processer.
Leder i København og Stockholm er Merete Holm Brantbjerg. I Göteborg Kolbjørn Vårdal.

Intro til Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi 2 og 3 – ”Autoritet og traumer” – og ”Tilknytning og traumer”.
Autoritet og tilknytning er 2 grundlæggende eksistentielle temaer. Autoritetstemaet handler om styring, status, hierarki og virkelighedsopfattelse. Tilknytningstemaet handler om balancen mellem nærhedssøgen og individuel differentiering og udforskning.
Begge temaer påvirkes af traumer – begge temaer er i vores erfaring tilstede i en traume-bearbejdningsproces hele tiden.
I relationelle traumer berøres enten begge eller et af temaerne direkte som del af begivenheden. Faretraumer eller andre traumer, som ikke er relationelle har begge temaer i fokus i mødet med omverdenen efter traumet. Er der en relationel kontekst, hvor traumereaktioner kan blive reguleret i gensidighed? Eller står mønstre omkring autoritet og/eller tilknytning i vejen for gensidig regulering?
Erfaringen fra de sidste års efteruddannelsesforløb viser, at det er funktionelt at skille processer der handler om henholdsvis autoritet og tilknytning fra hinanden – så klart som det er muligt. Det er den intention, der kommer til udtryk på de 2 efteruddannelsesforløb – ”Autoritet og traumer” og ”Tilknytning og traumer”.
At adskille temaerne giver mulighed for i dybden at udforske og skabe bevægelse i mønstre, som ellers kan være vævet sammen på måder, der er vanskelige at få i bevægelse.
Rækkefølgen er bevidst. Arbejde med autoritetsaspektet først giver mulighed for at finde ejerskab af egen autoritet, oplevelse af at kunne deltage i samarbejde omkring styring – færdigheder, som er betydningsfulde at have med sig, når man nærmer sig det nonverbale lag, som tilknytningsmønstrene ligger i.
Erfaring fra de sidste års forløb har vist, at arbejde med låste autoritets- og tilknytnings-mønstre giver adgang til bearbejdning af lag af traume-mønstre, som ellers har været utilgængelige. Processen udløser dybe forandringer i selvbillede og verdensopfattelse – og dermed gennemgribende forandring i hvordan man mestrer og forstår sin professionelle rolle – og livet generelt.

Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi 2 - "Autoritet og traumer"

Denne efteruddannelse uddyber indholdet på Traumeterapi 1 - og har specielt fokus på autoritetsaspektet i arbejde med traumemønstre - herunder arbejde med dominans og underkastelses- dynamikker. Format 1 x 3 dage eksternat + 1 x 6 døgn internat + 1 x 3 dage eksternat. Forløbet udbydes i takt med at der er nok interesserede Traume 1 deltagere.
Starter næste gang i februar 2019 og sandsynligvis også i 2020.

Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi 3 - "Tilknytning og traumer" kræver forudgående deltagelse på Efteruddannelse i Traumeterapi 1 og 2.

Denne efteruddannelse har specielt fokus på tilknytningsaspektet i arbejde med traumemønstre - herunder arbejde med dominans og underkastelses-dynamikker som de kommer til udtryk i hjælpesøgende og hjælpegivende samspil. Format 1 x 3 dage eksternat + 1 x 6 døgn internat + 3 dage eksternat.
Dette forløb udbydes næste gang efterår 2017.

Integrationsgruppe: Årligt opdaterings- og vedligeholdelseskursus i forhold til teori og metoder - for de som har deltaget på Relationel Traumeterapi 3 - både i den form, der var aktiv før 2014 og den der startede med forløbet i 2014. I 2018 afholdet det sidste årlige opdateringskursus.
Fra 2019-2021 afholdes en ny kursusrække med titlen "Sexualitet og traumer" - med et årligt 4-døgns kursus. Kursusrækken er åben for de som har deltaget på Relationel Traumeterapi 3.

Videregående niveau 2 og 3 rummer også mulighed for at deltage på kurserne på grundniveau i en container-rolle. Man trænes i at være medlem af gruppen og se det man selv oplever som en stemme i gruppen - d.v.s. ikke kun at tage oplevelserne personligt. Fra container-rollen kan man fortsætte ind i en assistentrolle på Efteruddannelse i Relationel Traumeterapi 1.